Privacybeleid

We bewaren een aantal persoonsgegevens voor communicatie met onze klanten en de vlotte afhandeling van bestellingen. De in dit verband verzamelde persoonsgegevens zijn onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese regelgeving terzake.


Wanneer een klant persoonlijke gegevens op de website invoert, geeft hij Nachtwacht toestemming om deze voor bovengenoemde doeleinden te verwerken. Indien deze persoonsgegevens een andere persoon dan de klant betreffen, garandeert de klant dat hij gerechtigd is deze toestemming namens de andere persoon te verlenen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.


Iedereen heeft het recht om kosteloos toegang te krijgen tot de gegevens die op hem betrekking hebben en deze te wijzigen of te verwijderen door daartoe een schriftelijk, ondertekend en gedateerd verzoek te sturen aan Nachtwacht, die als verwerkingsverantwoordelijke optreedt, door gestandaardiseerde verzending naar Overpoortstraat 44a, 9000 Gent of per e-mail naar info@nacht-wacht.be

 

  • Cookies

De website maakt gebruik van "cookies". Cookies zijn kleine elektronische bestanden die op computer, mobiele telefoon of tablet worden geplaatst. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies worden na het sluiten van de browser door de browser verwijderd. Permanente cookies blijven op het apparaat staan, zelfs nadat de webbrowser is gesloten. De cookies die door de website worden geplaatst, zijn alleen bedoeld om de verzending van een communicatie via een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren of te vergemakkelijken of om een ​​dienst van de informatiemaatschappij te bieden waar de klant uitdrukkelijk om heeft gevraagd, onder meer om de acceptatie van de algemene voorwaarden door de klanten te registreren. en voorwaarden. registreren de klanten hun taalkeuze tijdens een browsersessie en registreren ze dat de klant een betaling heeft gedaan. Cookies beschadigen de computer of bestanden van de computer niet. De klant kan zijn webbrowser instellen om informatie te geven over de ontvangst van een cookie of om de plaatsing van een cookie te weigeren.

 

  • Eigendomsrechten

 Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven bij Nachwacht. Deze intellectuele eigendomsrechten omvatten auteursrechten, merk-, teken- en ontwerprechten en / of andere (intellectuele eigendoms) rechten, waaronder octrooieerbare en niet-octrooieerbare technische en / of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de klant verboden gebruik te maken van en / of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.

 Deze website is een originele creatie, waarvan de inhoud, lay-out en structuur beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en / of andere rechten. De op de website aanwezige werken (zoals teksten, beeld- en audiobestanden) worden ook beschermd door intellectuele eigendomsrechten en / of andere rechten.

Het is verboden om de inhoud van onze website op welke manier dan ook te kopiëren, reproduceren, (her) publiceren, downloaden, verzenden, verspreiden, doorgeven, communiceren met het publiek of op welke manier dan ook te gebruiken. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nachtwacht, behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

 

  • Gebruikersrechten

 De Gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@nacht-wacht.be, of een brief per post, samen met een kopie van zijn identiteitskaart, naar het volgende adres: Overpoortstraat 44a, 9000 Gent

 

  • Leeftijd

Dranken of producten met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5% vol. kan alleen worden verkocht aan jongeren ouder dan 16 jaar. De gedistilleerde dranken, zoals gedefinieerd in artikel 16 van de wet van 7/01/1998, mogen alleen worden verkocht aan jongeren ouder dan 18 jaar.

Er kan om een ​​identificatiedocument worden verzocht (overeenkomstig artikel 6 van de wet van 24/01/1977). Nachtwacht behoudt zich het recht voor te weigeren alcohol te verstrekken aan een persoon die niet de vereiste leeftijd lijkt te hebben of onder invloed van alcohol of medicijnen lijkt te zijn. Door een bestelling te plaatsen die alcohol bevat, bevestigt u dat u de vereiste leeftijd heeft.
Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid. Geniet maar gebruik met mate.

 

  • Beperking van de aansprakelijkheid van de controller

De site kan links bevatten naar sites van derden die niet zijn gekoppeld aan Nachtwacht. De inhoud van deze sites en de naleving van de wet en de verordening vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Nachtwacht.

De houder van het ouderlijk gezag moet zijn of haar uitdrukkelijke toestemming geven aan de minderjarige onder de 16 jaar om persoonlijke informatie of gegevens op de site openbaar te maken. Nachtwacht beveelt ten sterkste aan dat personen die ouderlijk gezag uitoefenen over minderjarigen, verantwoordelijk en veilig gebruik van internet promoten. De controller kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie en gegevens van minderjarigen onder de 16 jaar die niet effectief toestemming hebben gekregen van hun wettelijke ouders, of voor onjuiste gegevens - zoals leeftijd - die door minderjarigen zijn ingevoerd. Persoonsgegevens worden in geen geval door de controller verwerkt als de gebruiker aangeeft dat hij / zij jonger is dan 16 jaar.

Nachtwacht is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonsgegevens als gevolg van de aanwezigheid van virussen of na computeraanvallen.

 

  • Beveiliging en veiligheid 

 De controller neemt organisatorische en technische maatregelen om een passend niveau van veiligheid voor de verwerking en het verzamelen van gegevens te waarborgen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn afhankelijk van de implementatiekosten gerelateerd aan de aard, context en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

De controller maakt gebruik van standaard encryptie-technologieën binnen de IT-sector bij het overbrengen of het verzamelen van gegevens op de site.

 

  • Toepasselijk recht

Indien zich problemen voordoen tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en www.nacht-wacht.be Nachtwacht zich ertoe de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke schikking te komen alvorens juridische stappen te ondernemen.

Als dit geen oplossing biedt, zijn de Belgische rechtbanken bevoegd voor alle geschillen, gerechtelijke procedures of klachten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van onze diensten. De huidige voorwaarden en elk geschil of elke klacht die voortvloeit uit of verband houdt met de huidige voorwaarden of het doel of de vorming ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of klachten) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

 

  • Wijzigingen in het privacybeleid

Nachtwacht behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De gebruiker wordt daarom verzocht om regelmatig het privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen worden op de site geplaatst of per e-mail verzonden om bezwaar te maken.